• Lord Surya | Surya Bhagwan | OM | ॐ | Chhath Puja | भगवान सूर्य

    ॥ ॐ ध्येयः सदा सवित्र मण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनसन्नि विष्टः
    केयूरवान मकरकुण्डलवान किरीटी हारी हिरण्मय वपुर धृतशंख चक्रः ॥